Journal of Humanities and Social Sciences Thonburi University

Journal of Humanities and Social Sciences Thonburi University

Vol.18 No.1 January - April 2024

Journal of Humanities and Social Sciences Thonburi University

 

 

กองบรรณาธิการวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี

บทบรรณาธิการ

สารบัญ

เกณฑ์การส่งต้นฉบับบทความวิจัยบทความวิชาการลงตีพิมพ์ในวารสาร

 

บทความวิจัย

กลยุทธ์การจัดการผ้าใยกัญชงอย่างยั่งยืน

Sustainable of Hemp Fabric Management Strategy
วันวชิรา จันทรานุตร, วรพล วังฆนานนท์

กลยุทธ์การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์: กรณีศึกษา ตำบลทางพระ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
Strategies for Creative Community-Based Tourism Development: A Case Study of Thang-Phra Subdistrict, Pho Thong District, Ang Thong Province
วรพจน์ ตรีสุข, อัจฌิรา ทิวะสิงห์, นภชนก ตลับเงิน

การจัดการความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา Knowledge Management to Sustainable Development by Sufficiency Economy Philosophy Case Study in Phranakhon Si Ayutthaya
ศิรประภา ดีประดิษฐ์, จิราภรณ์ มีสง่า, ภาวินีย์ ธนาอนวัช

การบริหารเงินทุนหมุนเวียนและความสามารถในการทำกำไรของธุรกิจเกษตรและอาหาร ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในช่วงก่อนและหลังโควิด-19
Working Capital Management and Profitability of Agri-Food Businesses Listed in the Stock Exchange of Thailand before and after COVID-19
พิชญ กาญจนาลัย, กุณฑลรัตน์ ทวีวงศ์, วิศิษฐ์ ลิ้มสมบุญชัย

การพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดการเรียนรู้แบบบูรณาการเนื้อหากับภาษากับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น
The Development of an Instruction Ability Using Content and Language Integrated Learning (CLIL) with Other Learning Area
อโณทัย พลเยี่ยม เพชรแสง

การรับรู้คุณค่าและการตระหนักรู้ด้านอาหารต่อพฤติกรรมความตั้งใจของนักท่องเที่ยว ในการใช้บริการร้านอาหารริมทาง
Value Perception and Food Consciousness toward Tourist’s Behavior Intention in Street Food
ชวลิต ยิ้มประเสริฐ, แสงแข บุญศิริ

การศึกษาแรงจูงใจและคุณค่าในงานอาสาสมัครผ่านมุมมองของอาสาสมัครพัทลุงยิ้ม
The Study of Volunteer Motivations and Values Through The Perspective of Phatthalung-Yim Volunteers
กนกวรา พวงประยงค์, สานิตย์ หนูนิล

การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมผ่าน “ฮูก่มปากัต”: กรณีศึกษาการจัดการท่องเที่ยวชุมชนบ้านบันนังลูวา จังหวัดยะลา
Participatory Communication through “Hukum Pakat”: A Case Study of Ban Bannangluwa Community-Based Tourism Management in Yala Province
สากีเราะ แยนา เบ็ญฮารูน, ฮัมเดีย มูดอ 

ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำของผู้บริหารและสภาพแวดล้อมในการทำงานของบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
The Relationship Between Administrator’s Leadership and Staff’s Working Environment of Thasala Subdistrict Administrative Organization, Thasala, Nakhon Si Thammarat
จรุ ถิ่นพระบาท, เอื้องฟ้า เขากลม, ปวีณา โต๊ะหมาด, งามตา แสงเดือน 

คุณภาพบริการอิเล็กทรอนิกส์ และการยอมรับเทคโนโลยีที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการกระเป๋าเงินดิจิทัลของผู้บริโภคกลุ่มเจนเนอเรชั่นวายในเขตพระนคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร
E-Service Quality and Technology Acceptance Affecting E-Wallet Decision Making of Generation Y in the Phra Nakhon District Bangkok
พรรณวดี เลิศลุมพลีพันธุ์ 

แนวทางการพัฒนากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตที่เหมาะสมกับกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยง ชุมชนแห่งหนึ่ง ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี
Guidelines for the development of savings groups for production suitable for the one Karen ethnic group Community, Ban Bueng Subdistrict, Ban Kha District, Ratchaburi Province
อัศวลักษ์ ราชพลสิทธิ์, วันชัย  ธรรมสัจการ และบัญชา สมบูรณ์สุข

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏ
Factors Affecting Success in Internship of Student Teachers at Rajabhat University
เมษา นวลศรี, กุลชาติ พันธุวรกุล 

รูปแบบการบริการและนวัตกรรมการบริการของโรงแรมอัจฉริยะสำหรับนักท่องเที่ยวเพื่อธุรกิจชาวไทยในยุคดิจิทัล
Service Models and Service Innovations of Smart Hotels for Thai Business Travelers in the Digital Era
พรนภา ธนโพธิวิรัตน์, สันติธร ภูริภักดี

องค์ประกอบภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารเพื่อความเป็นเลิศของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
Innovative Leadership Components of Executives for Excellence in Private Vocational Education Institutions Under the Office of the Vocational Education Commission
คงณัฐ แย้มชุติ, โสภา อำนวยรัตน์, น้ำฝน กันมา, สันติ บูรณะชาติ

อิทธิพลขององค์การแห่งการเรียนรู้ทางการบัญชีที่มีต่อคุณภาพรายงานทางการเงิน ผ่านการประยุกต์ใช้นวัตกรรมทางการบัญชีของผู้ทำบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร
The Influence of Accounting Learning Organization on the Quality of Financial Report through the Application of Accounting Innovation of Bookkeepers in Bangkok
สุขมงคล เลิศภิรมย์สุข, สุนา สุทธิเกียรติ, อรสา อร่ามรัตน์, ปรียานุช กิจรุ่งโรจน์เจริญ

 

ติดต่อเรา

วารสารมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธนบุรีที่อยู่ : เลขที่ 248 เพชรเกษม 110 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160

วันและเวลาที่เปิดทำการ : วันจันทร์ - วันพฤหัสบดี เวลา 09.00 - 17.00 น.

โทรศัพท์ : 02-8090823 ต่อ 229

โทรสาร : 02-8090832

อีเมล์: journal-tru@thonburi-u.ac.th

ติดต่อสอบถาม