Journal of Humanities and Social Sciences Thonburi University

Journal of Humanities and Social Sciences Thonburi University

จริยธรรมการตีพิมพ์

Journal of Humanities and SocialSciences Thonburi University (Publication Ethics)

      เพื่อให้การดำเนินงานของวารสารเกิดความสอดคล้องกับมาตรฐานการตีพิมพ์ระดับนานาชาติ และจริยธรรมในการตีพิมพ์บทความตามข้อกำหนดของ  Committee on Publication Ethics (COPE) วารสาร Journal of Humanitiesand Social Sciences Thonburi University จึงได้กำหนดบทบาทและจริยธรรมวารสารดังต่อไปนี้
1. บทบาทหน้าที่และจริยธรรมของผู้เขียน
§ ผู้เขียนต้องรับรองผลงานที่ตีพิมพ์เป็นผลงานที่ไม่เคยตีพิมพ์หรือเผยแพร่ที่ใดมาก่อน
§ ผู้เขียนต้องรับรองว่า ไม่ได้บิดเบือน แก้ไข หรือดัดแปลงผลงานที่คลาดเคลื่อนไปจากผลงานที่เกิดขึ้นจริง
§ ผู้เขียนที่มีชื่อปรากฏในบทความ ต้องเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในการดำเนินการบทความจริง
§ ผู้เขียนมิได้จ้างวานให้ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานเป็นผู้เขียนผลงานให้
§ ผู้เขียนต้องเขียนบทความให้ถูกต้องตามรูปแบบของวารสารที่ได้กำหนดไว้
§ ผู้เขียนต้องไม่คัดลอกผลงานของผู้อื่น และมีการอ้างอิงทุกครั้งที่นำผลงานของผู้อื่นมานำเสนอหรือการนำข้อความใดๆ มาใช้ในผลงานตนเอง และต้องทำเอกสารอ้างอิงไว้ท้ายบทความ
§ ในกรณีที่ผลงานของผู้เขียนเป็นการศึกษาวิจัยและทำการทดลองในคนหรือสัตว์ทดลอง ผู้เขียนจะต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์หรือสัตว์ทดลอง  และต้องมีการระบุไว้ในบทความด้วย ทั้งนี้ การอนุมัติให้ลงตีพิมพ์ขึ้นอยู่กับการพิจารณาจากกองบรรณาธิการวารสารฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

2. บทบาทหน้าที่และจริยธรรมของบรรณาธิการ
§ บรรณาธิการมีหน้าที่พิจารณา ตรวจสอบ และควบคุมคุณภาพของบทความ เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ลงในวารสารให้เป็นไปตามขอบเขต วัตถุประสงค์ และมาตรฐานของวารสาร รวมถึงการตรวจสอบคุณภาพบทความในกระบวนการประเมินคุณภาพก่อนการตีพิมพ์
§ บรรณาธิการต้องไม่เปิดเผยข้อมูลของผู้เขียน ผู้ประเมิน และต้องมีความรับผิดชอบในการรักษาข้อมูลได้เป็นอย่างดี
§ บรรณาธิการต้องปฏิบัติต่อผู้เขียนโดยใช้เหตุผลทางวิชาการ มาพิจารณาบทความทุกครั้งด้วยความเป็นธรรม ปราศจากอคติหรือความลำเอียงต่อบทความ และผู้เขียน ทั้งในด้านเชื้อชาติ ศาสนา เพศ วัฒนธรรม การเมือง อุดมคติ และสังกัดของผู้เขียน
§ หากตรวจพบว่า บทความมีการคัดลอก ลอกเลียนแบบจากบทความอื่นโดยมิชอบ หรือมีการปลอมแปลงข้อมูล บรรณาธิการสามารถดำเนินการถอนบทความได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้เขียน ซึ่งถือเป็นสิทธิและความรับผิดชอบต่อบทความของบรรณาธิการ
§ บรรณาธิการต้องไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้เขียน หรือผู้ประเมิน และต้องไม่นำบทความหรือวารสารไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ หรือนำไปเป็นผลงานของตนเอง
§ บรรณาธิการไม่ควรเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารของตน

3. บทบาทหน้าที่และจริยธรรมของผู้ประเมินบทความ
§  ผู้ประเมินต้องคำนึงถึงคุณภาพบทความ พิจารณาบทความภายใต้หลักการทางวิชาการ โดยปราศจากอคติหรือความลำเอียงต่อบทความ และผู้เขียน ทั้งในด้านเชื้อชาติ ศาสนา เพศ วัฒนธรรม การเมือง อุดมคติ สังกัดของผู้เขียน  และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้เขียน
§  ผู้ประเมินบทความต้องตระหนักว่าบทความที่รับประเมินตนเองมีความเชียวชาญ และตรงกับศาสตร์ของตนอย่างแท้จริง 
§  ผู้ประเมินต้องไม่แสวงหาผลประโยชน์จากผลงานทางวิชาการที่ตนเองได้ทำการประเมิน
§  ผู้ประเมินบทความต้องให้ข้อเสนอแนะหรือคำแนะนำตามหลักวิชาการแก่ผู้เขียน เท่านั้น และต้องรักษาความลับของบทความ ไม่เผยแพร่ส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความ ในระยะของการประเมิน หรือจนกว่าบทความนั้นจะได้รับการตีพิมพ์ลงในวารสารอย่างเป็นทางการ 
§  หากผู้ประเมินบทความพบว่า ข้อความ หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความมีความเหมือน  หรือคัดลอกมาจากผลงานอื่น ผู้ประเมินบทความจะต้องแจ้งให้บรรณาธิการทราบทันที
§  ผู้ประเมินบทความต้องรักษาเวลาการประเมินตามกรอบเวลาที่ทางบรรณาธิการกำหนดไว้
ปรับปรุงจาก http://www.publicationethics.org/files/2008%20Code%20of%20Conduct.pdf
ติดต่อเรา

วารสารมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธนบุรีที่อยู่ : เลขที่ 248 เพชรเกษม 110 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160

วันและเวลาที่เปิดทำการ : วันจันทร์ - วันพฤหัสบดี เวลา 09.00 - 17.00 น.

โทรศัพท์ : 02-8090823 ต่อ 229

โทรสาร : 02-8090832

อีเมล์: journal-tru@thonburi-u.ac.th

ติดต่อสอบถาม