Journal of Humanities and Social Sciences Thonburi University

Journal of Humanities and Social Sciences Thonburi University
ประกาศแจ้ง ISSN ฉบับ Online ได้รับอนุมัติจากสำนักหอสมุดแห่งชาติ ให้ใช้เลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร ISSN 2672-9202 (Online)เนื่องด้วยวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี เป็นวารสารวิชาการทางด้านมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ในสาขาบริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การท่องเที่ยว การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม กฎหมายและการปกครอง จัดการโดย มหาวิทยาลัยธนบุรี มีกำหนดออกเป็นราย 4 เดือน (ปีละ 3 ฉบับ) กองบรรณาธิการได้ดำเนินการตามแผนการปรับปรุงวารสาร เพื่อพัฒนาก้าวสู่การเป็นวารสารนานาชาติ โดยเปลี่ยนชื่อวารสารใหม่ เป็น Journal of Humanities and Social Sciences Thonburi University  วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยธนบุรี  โดยมีกำหนดการตีพิมพ์เผยแพร่ต่อเนื่องจากวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี  ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2562  เป็นต้นไป
แจ้งเพื่อทราบขอปรับเปลี่ยนรูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิง
กองบรรณาธิการ วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี ขอกำหนดรูปแบบการเขียนบรรณานุกรม และรายการอ้างอิงเอกสารเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานของวารสารในฐานข้อมูล ACI ซึ่งเป็นฐานข้อมูลระดับอาเซียน  โดยจะกำหนดรูปแบบการเขียนบรรณานุกรมรายการอ้างอิงที่เป็นของคนไทย ดังนี้
* การเขียนรายการอ้างอิงที่เป็นของคนไทยท้ายบทความ จะต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษทุกรายการ โดยจัดเรียงคู่กัน คือ เรียงรายการอ้างอิงภาษาอังกฤษที่แปลขึ้นก่อนและเติมคำว่า (in Thai) ต่อท้าย หลังจากนั้นให้ตามด้วยรายการอ้างอิงภาษาไทยต้นฉบับที่แปลมา
* ทั้งนี้ กองบรรณาธิการจะปรับย้ายรายการอ้างอิงที่แปลเป็นภาษาอังกฤษไปอยู่ภายใต้หัวข้อ “Translated Thai References” เอง เพื่อความถูกต้องในการตรวจสอบข้อมูลทั้งหมด
โดยจะเริ่มใช้ตั้งแต่ ปีที่ 12 ฉบับที่ 27   เดือนมกราคม – พฤษภาคม  2561  เป็นต้นไป


กองบรรณาธิการ วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี เปิดรับบทความวิชาการ บทความวิจัย และบทความปริทัศน์ จากคณาจารย์ นักศึกษา และนักวิชาการอิสระ เพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2562  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  โดยผู้สนใจโปรดลงทะเบียนจัดส่งในระบบ Online Submission ผ่านหน้า Website ของวารสาร โดยกองบรรณาธิการจะพิจารณาบทความผ่านระบบ Online Submission  เท่านั้น
การประชุมวิชาการระดับชาติ เบญจมิตรวิชาการครั้งที่ 6 เมื่อวัน ที่ 26 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยธนบุรีได้รับรางวัลในฐานะที่ส่งผลงานมากที่สุด ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์มหาวิทยาลัยธนบุรีทุกท่าน


วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี ได้ผ่านการรับรองคุณภาพของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย TCI (กลุ่มที่1) สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ลำดับที่ 468 ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูลของ TCI (คลิกเพื่อตรวจสอบ)...

1. เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่บทความทางวิชาการและบทความวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การท่องเที่ยว การบัญชี การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม กฎหมายและการปกครอง ของอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน

2. เพื่อเป็นสื่อกลางและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการ ให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการ

3. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของบุคลากรทั้งภายในและภายนอกสถาบัน

ติดต่อเรา

วารสารมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธนบุรีที่อยู่ : เลขที่ 248 เพชรเกษม 110 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160

วันและเวลาที่เปิดทำการ : วันจันทร์ - วันพฤหัสบดี เวลา 09.00 - 17.00 น.

โทรศัพท์ : 087-992-4470

โทรสาร : 02-8090832

อีเมล์: journal-tru@thonburi-u.ac.th

ติดต่อสอบถาม