วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยธนบุรี

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยธนบุรี


กองบรรณาธิการวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี เปิดรับบทความวิชาการ บทความวิจัย และบทความปริทัศน์ จากคณาจารย์ นักศึกษา และนักวิชาการอิสระ เพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี ปีที่ 11 ฉบับที่ 24  มกราคม – เมษายน 2560  ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30  กันยายน 2559  โดยผู้สนใจโปรดลงทะเบียนจัดส่งในระบบ Online submission ผ่านหน้า website ของวารสาร โดยกองบรรณาธิการจะพิจารณาบทความผ่านระบบ online submission  เท่านั้น
การประชุมวิชาการระดับชาติ เบญจมิตรวิชาการครั้งที่ 6 เมื่อวัน ที่ 26 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยธนบุรีได้รับรางวัลในฐานะที่ส่งผลงานมากที่สุด ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์มหาวิทยาลัยธนบุรีทุกท่าน


วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี ได้ผ่านการรับรองคุณภาพของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย TCI (กลุ่มที่1) สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ลำดับที่ 477 ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูลของ TCI (คลิกเพื่อตรวจสอบ)...วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรีได้มีการเผยแพร่ใน 2 รูปแบบ  คือ ฉบับตีพิมพ์ เลข ISSN 1905-9469 และฉบับอิเล็กทรอนิกส์ ISSN 2408-2007  ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการเป็นปีที่ 9 แล้ว เป็นวารสารที่เผยแพร่ผลงานการวิจัย    ผลงานวิชาการ บทความวิชาการ บทความวิจัย และบทความปริทัศน์ ด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การท่องเที่ยว การบัญชี การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม กฎหมายและการปกครอง ที่ทันสมัยและอย่างต่อเนื่อง


1. เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่บทความทางวิชาการและบทความวิจัยด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การท่องเที่ยว การบัญชี การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม กฎหมายและการปกครอง ของอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน

2. เพื่อเป็นสื่อกลางและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการ ให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการ

3. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของบุคลากรทั้งภายในและภายนอกสถาบัน

ติดต่อเรา

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี

ที่อยู่ : เลขที่ 248 เพชรเกษม 110 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160

วันและเวลาที่เปิดทำการ : วันจันทร์ - วันพฤหัสบดี เวลา 09.00 - 17.00 น.

โทรศัพท์ : 02-8090823-5 ต่อ 229

โทรสาร : 02-8090835

อีเมล์: journal-tru@thonburi-u.ac.th

ติดต่อสอบถาม

Distributed By My Blogger Themes | Designed By Bloggertheme9