วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยธนบุรี

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยธนบุรี


ประกาศปรับเปลี่ยนรูปแบบการเผยแพร่
        วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี จะทำการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเผยแพร่ผลงานบทความวิชาการ บทความวิจัย บทความปริทรรศน์ เป็นฉบับอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น โดยมี เลขที่ ISSN 2410-2208-2007  ทั้งนี้ ตั้งแต่ ปีที่ 12  ฉบับที่ 28  พฤษภาคม – กันยายน 2561  เป็นต้นไปแจ้งเพื่อทราบขอปรับเปลี่ยนรูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิง
กองบรรณาธิการ วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี ขอกำหนดรูปแบบการเขียนบรรณานุกรม และรายการอ้างอิงเอกสารเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานของวารสารในฐานข้อมูล ACI ซึ่งเป็นฐานข้อมูลระดับอาเซียน  โดยจะกำหนดรูปแบบการเขียนบรรณานุกรมรายการอ้างอิงที่เป็นของคนไทย ดังนี้
* การเขียนรายการอ้างอิงที่เป็นของคนไทยท้ายบทความ จะต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษทุกรายการ โดยจัดเรียงคู่กัน คือ เรียงรายการอ้างอิงภาษาอังกฤษที่แปลขึ้นก่อนและเติมคำว่า (in Thai) ต่อท้าย หลังจากนั้นให้ตามด้วยรายการอ้างอิงภาษาไทยต้นฉบับที่แปลมา
* ทั้งนี้ กองบรรณาธิการจะปรับย้ายรายการอ้างอิงที่แปลเป็นภาษาอังกฤษไปอยู่ภายใต้หัวข้อ “Translated Thai References” เอง เพื่อความถูกต้องในการตรวจสอบข้อมูลทั้งหมด
โดยจะเริ่มใช้ตั้งแต่ ปีที่ 12 ฉบับที่ 27   เดือนมกราคม – พฤษภาคม  2561  เป็นต้นไป


กองบรรณาธิการ วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี เปิดรับบทความวิชาการ บทความวิจัย และบทความปริทัศน์ จากคณาจารย์ นักศึกษา และนักวิชาการอิสระ เพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี ปีที่ 13 ฉบับที่ 30 มกราคม - เมษายน 2562  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  โดยผู้สนใจโปรดลงทะเบียนจัดส่งในระบบ Online Submission ผ่านหน้า Website ของวารสาร โดยกองบรรณาธิการจะพิจารณาบทความผ่านระบบ Online Submission  เท่านั้น
การประชุมวิชาการระดับชาติ เบญจมิตรวิชาการครั้งที่ 6 เมื่อวัน ที่ 26 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยธนบุรีได้รับรางวัลในฐานะที่ส่งผลงานมากที่สุด ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์มหาวิทยาลัยธนบุรีทุกท่าน


วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี ได้ผ่านการรับรองคุณภาพของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย TCI (กลุ่มที่1) สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ลำดับที่ 468 ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูลของ TCI (คลิกเพื่อตรวจสอบ)...วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรีได้มีการเผยแพร่ใน 2 รูปแบบ  คือ ฉบับตีพิมพ์ เลข ISSN 1905-9469 และฉบับอิเล็กทรอนิกส์ ISSN 2408-2007  ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการเป็นปีที่ 12 แล้ว เป็นวารสารที่เผยแพร่ผลงานการวิจัย
ผลงานวิชาการ บทความวิชาการ บทความวิจัย และบทความปริทัศน์ ด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การท่องเที่ยว การบัญชี การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม กฎหมายและการปกครอง ที่ทันสมัยและอย่างต่อเนื่อง


1. เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่บทความทางวิชาการและบทความวิจัยด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การท่องเที่ยว การบัญชี การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม กฎหมายและการปกครอง ของอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน

2. เพื่อเป็นสื่อกลางและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการ ให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการ

3. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของบุคลากรทั้งภายในและภายนอกสถาบัน

ติดต่อเรา

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี

ที่อยู่ : เลขที่ 248 เพชรเกษม 110 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160

วันและเวลาที่เปิดทำการ : วันจันทร์ - วันพฤหัสบดี เวลา 09.00 - 17.00 น.

โทรศัพท์ : 02-8090823-5 ต่อ 229

โทรสาร : 02-8090832

อีเมล์: journal-tru@thonburi-u.ac.th

ติดต่อสอบถาม