Journal of Humanities and Social Sciences Thonburi University

Journal of Humanities and Social Sciences Thonburi University

การเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานของวารสาร
ประกาศจากทางกองบรรณาธิการ Journal of Humanities and Social Sciences Thonburi University
ทางกองบรรณาธิการมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานของวารสารที่สำคัญ ดังนี้
  1. ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเผยแพร่วารสาร จากเดิม เผยแพร่วารสารทั้งในรูปแบบรูปเล่มวารสาร และรูปแบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ เป็น เผยแพร่วารสารเฉพาะในรูปแบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์  ภายใต้ (Online) ISSN : 2672-9202   ทั้งนี้ เริ่มตั้งแต่ ปีที่ 13  ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2562 เป็นต้นไป
  2. ปรับเปลี่ยนการนับฉบับแบบเรียงลำดับ เป็นการนับฉบับเป็นรายปี ปีละ 3 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม   และ ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม ทั้งนี้ เริ่มตั้งแต่ ปีที่ 13  ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2562 เป็นต้นไป
  3. ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดทำเอกสารอ้างอิง (References) จากเดิม รายการอ้างอิงภาษาไทยจัดทำเป็นภาษาไทย เป็น จัดทำเอกสารอ้างอิงเป็นภาษาอังกฤษทุกประเภทของรายการอ้างอิง โดยใช้มาตรฐานการอ้างอิงแบบ APA 6th edition และให้เขียน Translate Thai References กรณีที่อ้างอิงภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ เริ่มตั้งแต่ ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2562 เป็นต้นไปประกาศแจ้ง ISSN ฉบับ Online ได้รับอนุมัติจากสำนักหอสมุดแห่งชาติ ให้ใช้เลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร ISSN 2672-9202 (Online)เนื่องด้วยวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี เป็นวารสารวิชาการทางด้านมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ในสาขาบริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การท่องเที่ยว การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม กฎหมายและการปกครอง จัดการโดย มหาวิทยาลัยธนบุรี มีกำหนดออกเป็นราย 4 เดือน (ปีละ 3 ฉบับ) กองบรรณาธิการได้ดำเนินการตามแผนการปรับปรุงวารสาร เพื่อพัฒนาก้าวสู่การเป็นวารสารนานาชาติ โดยเปลี่ยนชื่อวารสารใหม่ เป็น Journal of Humanities and Social Sciences Thonburi University  วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยธนบุรี  โดยมีกำหนดการตีพิมพ์เผยแพร่ต่อเนื่องจากวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี  ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2562  เป็นต้นไป
แจ้งเพื่อทราบขอปรับเปลี่ยนรูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิง
กองบรรณาธิการ วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี ขอกำหนดรูปแบบการเขียนบรรณานุกรม และรายการอ้างอิงเอกสารเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานของวารสารในฐานข้อมูล ACI ซึ่งเป็นฐานข้อมูลระดับอาเซียน  โดยจะกำหนดรูปแบบการเขียนบรรณานุกรมรายการอ้างอิงที่เป็นของคนไทย ดังนี้
* การเขียนรายการอ้างอิงที่เป็นของคนไทยท้ายบทความ จะต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษทุกรายการ โดยจัดเรียงคู่กัน คือ เรียงรายการอ้างอิงภาษาอังกฤษที่แปลขึ้นก่อนและเติมคำว่า (in Thai) ต่อท้าย หลังจากนั้นให้ตามด้วยรายการอ้างอิงภาษาไทยต้นฉบับที่แปลมา
* ทั้งนี้ กองบรรณาธิการจะปรับย้ายรายการอ้างอิงที่แปลเป็นภาษาอังกฤษไปอยู่ภายใต้หัวข้อ “Translated Thai References” เอง เพื่อความถูกต้องในการตรวจสอบข้อมูลทั้งหมด
โดยจะเริ่มใช้ตั้งแต่ ปีที่ 12 ฉบับที่ 27   เดือนมกราคม – พฤษภาคม  2561  เป็นต้นไป


กองบรรณาธิการ วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี เปิดรับบทความวิชาการ บทความวิจัย และบทความปริทัศน์ จากคณาจารย์ นักศึกษา และนักวิชาการอิสระ เพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2562  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  โดยผู้สนใจโปรดลงทะเบียนจัดส่งในระบบ Online Submission ผ่านหน้า Website ของวารสาร โดยกองบรรณาธิการจะพิจารณาบทความผ่านระบบ Online Submission  เท่านั้น
การประชุมวิชาการระดับชาติ เบญจมิตรวิชาการครั้งที่ 6 เมื่อวัน ที่ 26 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยธนบุรีได้รับรางวัลในฐานะที่ส่งผลงานมากที่สุด ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์มหาวิทยาลัยธนบุรีทุกท่าน

ติดต่อเรา

วารสารมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธนบุรีที่อยู่ : เลขที่ 248 เพชรเกษม 110 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160

วันและเวลาที่เปิดทำการ : วันจันทร์ - วันพฤหัสบดี เวลา 09.00 - 17.00 น.

โทรศัพท์ : 087-992-4470

โทรสาร : 02-8090832

อีเมล์: journal-tru@thonburi-u.ac.th

ติดต่อสอบถาม