Journal of Humanities and Social Sciences Thonburi University

Journal of Humanities and Social Sciences Thonburi University

Vol.17 No.2 May - August 2023

Journal of Humanities and Social Sciences Thonburi University

 

 

กองบรรณาธิการวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี

บทบรรณาธิการ

สารบัญ

เกณฑ์การส่งต้นฉบับบทความวิจัยบทความวิชาการลงตีพิมพ์ในวารสาร

 

บทความวิจัย

การจัดการพื้นที่ด้วยอาหาร “มะตะบะปูยุด” จังหวัดปัตตานี เพื่อพัฒนาอัตลักษณ์
ส่งเสริมคุณค่า
และสร้างมูลค่าเพิ่มทางการตลาดไปสู่การสร้างวิสาหกิจชุมชน
Food Area Management “Mataba Puyud” Pattani Province to Develop Identity,
Promote and Create Value of Marketing to Build Community Enterprises
อัยนา ภูยุทธานนท์


การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ด้วยเครื่องมือ CODING สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
ในจังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดยโสธร
The Development of Learning Management Skills with Coding Tools Under the Primary Education Service Area Office in Roi Et and Yasothon Province
ศักดิ์ศรี  สืบสิงห์


การพัฒนาแบบจำลองสมการของปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าผ่านพาณิชย์อิเล็คทรอนิกส์
ของกลุ่มผู้บริโภคในจังหวัดกรุงเทพมหานคร
Equation Model Development of Factors Affecting Purchase Intention through Electronic Commerce of consumer groups in Bangkok
สุรัชดา เชิดบุญเมือง, กิตติภพ ตันสุวรรณ


การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและการบริหารจัดการกลุ่มอาชีพชุมชนอย่างยั่งยืน
The Community Product Development and Sustainable Management of Community Occupation Groups
ลลิตา พิมทา, อินทร์ อินอุ่นโชติ, ศักดิ์ศรี สืบสิงห์


การพัฒนารูปแบบการจัดการท่องเที่ยว 3 ธรรม เพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตามวิถีชีวิตไทย
ที่พอเพียง
ในกลุ่มจังหวัดสนุก
Development of Tourism Management Model with Three Dharma for Wellness Tourism follow a Sufficiency Thai Lifestyle for Elderly Tourists in SANUK Province Group
รัชตาพร บุญกอง , ทรงยุทธ ต้นวัน


การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ และความตรงของเครื่องมือวัดการเปิดรับความคิดเห็น
ของนักศึกษาครู
ในยุค New Normal
The Exploratory Factor Analysis and Validity of the Practice Teacher’s Open-minded Measurement toward the New Normal Society
ฉัฐวีณ์ สิทธิ์ศิรอรรถดุจเดือน พันธุมนาวิน


ความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์การตลาดเชิงคาดการณ์และผลการดำเนินงานของธุรกิจ
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในประเทศไทย
Relationships between Predictive Marketing Strategies and Performance of Dietary Supplement Businesses in Thailand
ชุติภา  คำพันธ์, ศศิฉาย  พิมพ์พรรค์


แบบแผนการส่งเสริมภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงสำหรับนายทหารสัญญาบัตรด้วยแนวคิด 
การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงและองค์กรแห่งการเรียนรู้เพื่อการเป็นกองทัพเรือแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
Models of Transformational Leadership Development for Royal Thai Navy Officers with Concepts of Transformative Learning and Learning Organization Toward Being a Lifelong Learning Navy
รณยุทธ ขวัญมงคล, อาชัญญา รัตนอุบล และวีรฉัตร์ สุปัญโญ


ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อความสำเร็จของผลการดำเนินงานเชิงนวัตกรรมของบุคลากร
ในสถาบันอุดมศึกษา กลุ่มเบญจมิตรในประเทศไทย
Factors Affecting towards the Innovation Performance among the Employees in University and College in Benjamitra Network in Thailand
ประฏิพัฒน์ แย้มชุติเกิดมณี, วิชิต อู่อ้น


ผลกระทบของความรู้และทักษะที่มีต่อการปฏิบัติงานด้านบัญชีนิติวิทยาของผู้สอบบัญชี  รับอนุญาต
โดยมีความพร้อมในการปฏิบัติงานเป็นตัวแปรส่งผ่าน
The effect of knowledge and skills on forensic accounting practice of the certified public accountant: the mediating role of work readiness
ศุภกฤษ บุญจันทร์, สมชาย เลิศภิรมย์สุข


เศรษฐศาสตร์พฤติกรรมเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารภายใต้ สถานการณ์โควิด19
ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
Behavioral Economics for building Food Security Under the Situation of COVID 19
in T.Klongprab A.Bannasarn Suratthani Province.
พงศ์พิพัฒน์ มากช่วย, มโนลี ศรีเปารยะ เพ็ญพงษ์


บทความวิชาการ

Thai People Adaptation Guidelines in Covid-19 Period
แนวการปรับตัวของประชาชนไทยในยุค Covid-19
ธนพล กฤตยานนท์, อภิรักษ์ ชวศุภกุล


การเปลี่ยนผ่านไปสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัลที่ยั่งยืนตามกรอบแนวคิดตัวแบบมูลนิธิยุโรป
เพื่อการจัดการคุณภาพ
Transition toward a sustainable digital university based on the conceptual framework
of “European Foundation for Quality Management” (EFQM)
มะลิวรรณ พฤฒารา


พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 กับการบริหารทรัพยากรบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา:
กรณีศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล
The Personal Data Protection Act B.E. 2562 (2019) for Human Resources Management in Higher Education Institutions: A Case Study of Mahidol University.
ปิยนุช รัตนกุล


สภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมองค์กรต่อการธำรงรักษาบุคลากร
Environment and Organizational Culture towards Employee Retention
ทัตเทพ ทวีไทย, ศุภวัฒน์ สุขะปรเมษฐ, ฐิติมา โห้ลำยอง, ชัชวาล แสงทองล้วน

ติดต่อเรา

วารสารมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธนบุรีที่อยู่ : เลขที่ 248 เพชรเกษม 110 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160

วันและเวลาที่เปิดทำการ : วันจันทร์ - วันพฤหัสบดี เวลา 09.00 - 17.00 น.

โทรศัพท์ : 02-8090823 ต่อ 229

โทรสาร : 02-8090832

อีเมล์: journal-tru@thonburi-u.ac.th

ติดต่อสอบถาม