Journal of Humanities and Social Sciences Thonburi University

Journal of Humanities and Social Sciences Thonburi University

Vol.16 No.3 September - December 2022

 

Journal of Humanities and Social Sciences Thonburi University

 

 

กองบรรณาธิการวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี

บทบรรณาธิการ

สารบัญ

เกณฑ์การส่งต้นฉบับบทความวิจัยบทความวิชาการลงตีพิมพ์ในวารสาร

 

บทความวิจัย


การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการปฏิบัติงานของพนักงานในโรงแรมขนาดเล็กในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง 
Development of Knowledge Management Model to Improve the Performance of Employees in Small Hotels, Greater Mekong Sub Region Tourism Development Area 
เพ็ญพักร์ศิณา วิเชียรวรรณ, วริษฐา แก่นสานสันติ, ปิยะดา ศรีบุศย์ดี

การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเชิงรุกเพื่อเข้าถึงเด็กที่มีความต้องการพิเศษของเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ เครือข่ายที่
The development of Active Management Model to approach the Special Needs Children in Educational Promoting Efficiency Network of Special Education Centre Network
ทาริกา เครือวัลย์, ศักดินาภรณ์  นันที, สุขุม พรมเมืองคุณ

การยกระดับศักยภาพกระบวนการผลิตของกลุ่มเกษตรกร “สังคมโกโก้”
ตำบลนางิ้ว อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย 
Enhancing Production Process Capacity for “Sang Khom Cocoa” Farmer Group, Na Ngio Subdistrict, Sang Khom District, Nong Khai Province 
ชุติพงศ์ คงสันเทียะ, ชฎล นาคใหม่, วิชญ์ จอมวิญญาณ์

การวิเคราะห์สมรรถนะดิจิทัลของนักศึกษาครูมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
The Analysis of Digital Competency for Student Teachers at Rajabhat University  
เมษา นวลศรี, กุลชาติ พันธุวรกุล

การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจปัจจัยการปรับตัวของผู้ประกอบการที่มีต่อการดำเนินกิจการเพื่ออยู่รอดของธุรกิจ ภายใต้วิกฤตการณ์โรคระบาดโควิด 19 
Exploratory Component Analysis of Entrepreneurial Adaptation Factors towards Business Survival in the Covid-19 Pandemic Crisis 
ภาณุมาศ  สุยบางดำ, พัชรินทร์ บุญนุ่น, ศุภสุตา ตันชะโร

ความฉลาดในการจัดการ และการสื่อสารในการทำงาน ที่สัมพันธ์กับความสามารถในการคาดการณ์ของพนักงาน 
Manageral Intelligence and Work Communiation Related to Foresight the Future of Employees 
สุรพิชย์ พรหมสิทธิ์

ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างของความสามารถขององค์การ และความรับผิดชอบต่อสังคมที่ส่งผลต่อความยั่งยืนของอุตสาหกรรมสีเขียวที่ได้รับการรับรองในประเทศไทย 
The Structural Relationship Model of Organizational Capability and Corporate Social Responsibility Affecting the Sustainability of the Certified Green Industry in Thailand 
ศิริรัตน์ ตรงวัฒนาวุฒิ, ปิยวรรณ สิริประเสริฐศิลป์

ดัชนีชี้วัดทางเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อความเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างค่าเงินบาทต่อค่าเงินเยน 
Economic indicators impact to the exchange rate movement of currencies Thai bath against Japanese Yen 
พรรณวดี เลิศลุมพลีพันธุ์

นวัตกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษาตามวิธีการสุนทรียปรัศนีย์เพื่อพัฒนาความสามารถการคิดสร้างสรรค์ในการธำรงคุณค่าวัฒนธรรมท้องถิ่นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
Social Studies Learning Innovation According to Appreciative Inquiry Approach for Develop Creative Thinking Competencies in the Existence of Local Cultural Values of Secondary School Students 
พัชราภา ขันมะณี, ชรินทร์ มั่งคั่ง

แนวทางการพัฒนาศักยภาพทางการตลาดดิจิทัลของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเฟรชฟิน ในจังหวัดสุพรรณบุรี 
Development Guidelines for the Digital Marketing Potential of the Freshfin Community Enterprise Network in Suphan Buri Province 
พิมลวรรณ เกตพันธ์, สันติ ศรีสวนแตง

ปัจจัยคุณภาพการบริการจัดส่งอาหารพร้อมบริโภคที่ส่งผลต่อการกลับมาใช้ซ้ำ ภายใต้สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในจังหวัดชลบุรี 
The service quality factors affecting repurchase decision ordering ready-to-eat food delivery service under the covid-19 situation in Chonburi 
กวิน พินสำราญ, จุติพร สุวกุลศิริ, สุธิพงษ์ จันทรธานี

ผลการพัฒนาทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาครูภาษาอังกฤษ 
The Effect of Enhancing Life & Career Skills in 21st Century for English Teacher Students 
อโณทัย พลเยี่ยม เพชรแสง

ยุทธศาสตร์การดำรงชีพเพื่อสร้างสุขสำหรับผู้สูงอายุพิการ ในเมืองอัจฉริยะขอนแก่น 
Livelihoods Strategies to Create Happiness of Elderly with Disabilities in Khon Kaen Smart City 
วณิชชา ณรงค์ชัย, จิตติมา  พัฒนธนาภา, มนตรี ประเสริฐรุ่งเรือง

รูปแบบวัฒนธรรมคุณภาพของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน 
The Quality Culture Model of Private Vocational Education Institutes 
กรรณาภรณ์  สินประสงค์, มัทนา  วังถนอมศักดิ์

อิทธิพลของการตลาดดิจิทัลต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจค้าปลีกออนไลน์ในประเทศไทย 
The influence of digital marketing on performance of e-retailing business in Thailand 
จงดี พฤกษารักษ์

ติดต่อเรา

วารสารมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธนบุรีที่อยู่ : เลขที่ 248 เพชรเกษม 110 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160

วันและเวลาที่เปิดทำการ : วันจันทร์ - วันพฤหัสบดี เวลา 09.00 - 17.00 น.

โทรศัพท์ : 02-8090823 ต่อ 229

โทรสาร : 02-8090832

อีเมล์: journal-tru@thonburi-u.ac.th

ติดต่อสอบถาม