Journal of Humanities and Social Sciences Thonburi University

Journal of Humanities and Social Sciences Thonburi University

Vol. 17 No.3 September - December 2023


Journal of Humanities and Social Sciences Thonburi University

 

 

กองบรรณาธิการวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี

บทบรรณาธิการ

สารบัญ

เกณฑ์การส่งต้นฉบับบทความวิจัยบทความวิชาการลงตีพิมพ์ในวารสาร

 

บทความวิจัย

Charging Forward: Evaluating the Total Ownership Costs of EVs Versus ICE Vehicles in Thailand's Commercial Trucking Industry
Suratin Tunyaplin, Suwat Janyapoon

การคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ของบรรจุภัณฑ์อาหารรักษ์โลกจากใบจากของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ทุ่งกระบือร่วมใจพัฒนา อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง
Product costing for Eco-Food Packaging from Nipa Palm Leaves of Thung Krabue Ruam Jai Pattana Community Enterprise Yan Ta Khao District, Trang Province
เพ็ญนภา เชาวนา, ชาตรี หอมเขียว, วรพงค์ บุญช่วยแทน, ธนากรณ์ ดำสุด, บุญรัตน์ บุญรัศมี

การพัฒนารูปแบบการถ่ายทอดสดบนสื่อสังคมออนไลน์สำหรับกิจกรรมการตระหนักรู้ การใช้เวลาว่างของนิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชาผู้นำนันทนาการ คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
The Development of Live Streaming on Social Media Model for Leisure Awareness Activities of Undergraduate Students Majoring in Recreation Leadership, Faculty of Physical Education, Srinakharinwirot University
วิพงษ์ชัย ร้องขันแก้ว

การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการ โดยบูรณาการแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา และ วงจรบริหารงานคุณภาพในสถานศึกษาอาชีวศึกษา
Developing Academic Administration Model by Integrating Contemplative Education and Quality Management Cycle for Vocational Institutes
จิดาภา ชูสังข์, พิสิฐ เมธาภัทร, ชัยวิชิต เชียรชนะ

การวิเคราะห์องค์ประกอบร่วมคุณลักษณะตราผลิตภัณฑ์ที่มีต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มชูกำลัง
ของผู้บริโภคในจังหวัดนครราชสีมา
Conjoint Analysis of Brand Attributes Influencing Purchase Decision on Energy Drink of Consumers in Nakhon Ratchasima Province
พงษ์นรินทร์ ปิดจัตุรัส, นิรมาลย์ งามเหมาะ

การศึกษาผลกระทบด้านการค้าและการลงทุนที่มีต่อการเพิ่มโอกาสในการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ จากการดำเนินโครงการรถไฟความเร็วสูงสายกรุงเทพฯ-หนองคาย : สถานีนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
Study of trade and investment impacts on increasing opportunities for economic expansion from the implementation of the Bangkok-Nong Khai high-speed rail project : Nakhon Ratchasima Station, Nakhon Ratchasima Province
สุธานันธ์ โพธิ์ชาธาร, เอกรัตน์ เอกศาสตร์, จิรพัฒน์ โทพล

การออกแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกเพื่อพัฒนาการคิดขั้นสูง
Designing Active Learning to Develop Higher Order Thinking
มนตรี ธีรธรรมพิพัฒน์, ชุติมา ปัญญาพินิจนุกูร, นิติบดี  ศุขเจริญ

ความเกี่ยวข้องของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนในการอธิบายราคาหลักทรัพย์ ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี
The Value Relevance of Intangible Asset on Stock Price of Listed Companies on The Stock Exchange of Thailand in Technology Industry
กุลชญา แว่นแก้ว, ศฐา วรุณกูล

ความสัมพันธ์ระหว่างประเภทของรางวัลกับความพึงพอใจในงานของพนักงานร้านอาหารในกรุงเทพมหานคร The relationship between types of reward and job satisfaction of restaurant employees in Bangkok
ศิรพัชร อิ่มสุวรรณ์, พิทวัส เอื้อสังคมเศรษฐ์

แนวทางการพัฒนาตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ เพื่อยกระดับมูลค่าผลิตภัณฑ์แปรรูปของกลุ่มเกษตรอินทรีย์รจนาฟาร์ม อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์
Guidelines for developing brand and packaging to leverage Rotchana Farm Organic products, Srithep District, Petchabun Province
ปริษฐา ถนอมเวชอินทิรา มีอินทร์เกิด, ประฏิพัฒน์ แย้มชุติเกิดมณี

องค์ประกอบสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ยุคดิจิทัล
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
Components of Private Vocational Education Institutions to Become a Learning Organization in the Digital Era Under the Office of the Vocational Education Commission
เยาวเรศ เมธาวงศ์, โสภา อำนวยรัตน์, น้ำฝน กันมา, สันติ บูรณะชาติ

บทความวิชาการ

กรอบแนวคิดปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อผลการดำเนินงานทางธุรกิจ
Conceptual Framework of the Influence of Causal Factors to Business Performance
ศศิธร นวมมณีรัตน์, วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์

การวิเคราะห์นโยบายพัฒนาและเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากของรัฐบาล: กรณีศึกษาโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
A Policy Analysis of Developing and Strengthening Thailand’s Local Economy Through the One-Tambon-One-Product Project (OTOP)
อำพร จินดารัตน์, สมิตา เต็มเพิ่มพูน

ศักยภาพผู้ประกอบการสมัยใหม่ที่ส่งผลต่อความสามารถการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์ ตามบทบาทของการมุ่งเน้นตลาด
The Impact of Modern Entrepreneurial on Strategic Change Management Capabilities in Market Orientation
อภิชญา พิภวากร,วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์

ติดต่อเรา

วารสารมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธนบุรีที่อยู่ : เลขที่ 248 เพชรเกษม 110 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160

วันและเวลาที่เปิดทำการ : วันจันทร์ - วันพฤหัสบดี เวลา 09.00 - 17.00 น.

โทรศัพท์ : 02-8090823 ต่อ 229

โทรสาร : 02-8090832

อีเมล์: journal-tru@thonburi-u.ac.th

ติดต่อสอบถาม