Journal of Humanities and Social Sciences Thonburi University

Journal of Humanities and Social Sciences Thonburi University

Vol. 16 No. 1 January - April 2022

Journal of Humanities and Social Sciences Thonburi Universityกองบรรณาธิการวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี

บทบรรณาธิการ

สารบัญ

เกณฑ์การส่งต้นฉบับบทความวิจัยบทความวิชาการลงตีพิมพ์ในวารสาร

 

บทความวิจัย

Development of a Peer-to-Peer Mind Map Learning Activity for a Third-year Undergraduate Course in Quantitative Analysis for Decision Making in Business at Prince of Songkla University
Daranat Tansui

Effect of Marketing Creation Capability on Marketing Performance of Beverage
Businesses in Thailand
Sasichai Pimpan

The English Curriculum Development Process of the Cultural Tourism Communication Course for Elderly People: A Case Study of the Community of Doem Bang Nang Buat, Suphan Buri
Thaweesak Chanpradit

The Occupational Health Safety Model in logistics businesses in the Epidemic Crisis
Chayapol Phupatt, Worapol Wangkananom

The The Relationship between Using of Psychological Skill Training Styles of University Athletes
Tanida Julvanichpong, Vitanya Vanno

โซ่อุปทานและโอกาสทางการตลาดของอุตสาหกรรมกาแฟและผลิตภัณฑ์กาแฟบนที่สูงของไทย
เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางการตลาดในประเทศกลุ่มประชาคมอาเซียน
กรวิทย์ ฟักคง, สมรรถชัย แย้มสอาด

โมเดลสมการโครงสร้างปัจจัยเชิงสาเหตุของความพร้อมในการทำงานจากที่บ้านมีอิทธิพลต่อผลิตภาพในการทำงานและความพึงพอใจในงานของพนักงานไอทีในเขตกรุงเทพมหานคร
สรวงอัยย์ อนันทวิจักษณ์, ไพโรจน์ พิภพเอกสิทธิ์, อดิลักษณ์ พุ่มอิ่ม

การจัดการเรียนรู้เชิงรุก เพื่อพัฒนาการคิดขั้นสูง : การวิเคราะห์อภิมาน
นิติบดี ศุขเจริญ, เปศล ชอบผล

การจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีในเชิงพาณิชย์เส้นใยป่านศรนารายณ์
เกษม มานะรุ่งวิทย์, รัตนพล มงคลรัตนาสิทธิ์, ก้องเกียรติ มหาอินทร์, นงนุช  ศศิธร,
จำลอง สาริกานนท์, ชลธิชา สาริกานนท์, สัมภาษณ์ สุวรรณคีรี, กรชนก บุญทร,
จรูญ คล้ายจ้อย, ณัฐชา ธำรงโชติ, นิอร ดาวเจริญพร, เกรียงไกร พัฒนกุลโกเมธ,
เกตุวดี หิรัญพงษ์, ณัฐดนย์ รุ่งเรืองกิจไกร

คุณภาพกำไรของบริษัทจดทะเบียนไทยในกลุ่มหุ้นยั่งยืน
ยศวินกาญจน์ กอบกาญจนพฤติ, น้ำฝน คงสกุล, อังสนา ศรีประเสริฐ

ปัจจัยเชิงเหตุและผลของความยึดมั่นผูกพันในงานที่มีต่อพฤติกรรมมุ่งนวัตกรรมของอาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศยามล เอกะกุลานันต์

ปัจจัยด้านการดำเนินงานของผู้ประกอบการส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกทำการค้าชายแดนไทย-เมียนมา
ศุภกิจ รูปสุวรรณกุล, สมยศ อวเกียรติ

ปัจจัยที่ส่งผลต่อต้นทุนโลจิสติกส์ ของอุตสาหกรรมการผลิตในจังหวัดสมุทรปราการ
ชำนาญ เงินดี, ณฐา ธรเจริญกุล

สมดุลสุขภาพกับการทำงาน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร
เครือมาศ ชาวไร่เงิน, มานพ ชูนิล, ปิ่นกนก วงศ์ปิ่นเพ็ชร

 

บทความวิชาการ

The Forecast Scenario of Factors Effecting to the Recovery of Business Sectors
after Covid-19 Crisis
Duangta Saranrom, Wisanan Ouparamai, Aphiradee Saranrom


ติดต่อเรา

วารสารมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธนบุรีที่อยู่ : เลขที่ 248 เพชรเกษม 110 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160

วันและเวลาที่เปิดทำการ : วันจันทร์ - วันพฤหัสบดี เวลา 09.00 - 17.00 น.

โทรศัพท์ : 02-8090823 ต่อ 229

โทรสาร : 02-8090832

อีเมล์: journal-tru@thonburi-u.ac.th

ติดต่อสอบถาม