Journal of Humanities and Social Sciences Thonburi University

Journal of Humanities and Social Sciences Thonburi University

Vol.13 No.3 September - December 2019

Journal of Humanities and Social Sciences Thonburi University

บทความวิจัย
Nuttavong Poonpool, Teerawat Purateeranrath, Pakorn Sujchaphong, Parnsiri Poonpool

การบริหารโครงการ “โรงเรียนคุณภาพ 9 ดี”สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
พนิดา เพชรจวงจันทร์, อภิชาติ เลนะนันท์

การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดภาคกลาง 
เสาวนารถ เล็กเลอสินธุ์

การประเมินความต้องการจำเป็นของทักษะทางวิชาชีพของนักบัญชีในประเทศไทย
อัฏฐวัณณ์ จันทสุทโธ

การพัฒนาการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของผู้เรียนในโรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
ประดิษฐ  ดีใจ, ภัทราพร  สร้อยทอง, นฤมล  อินทรวิเชียร , ปริญ  หล่อพิทยากร

การศึกษาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับการดำเนิน
รสริน  พันธุ, ชุฏิภัคศ์  เขมวิมุตติวงศ์, อโนดาษ์  รัชเวทย์, ภาณุพัฒน์  ชัยวร

ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการจัดการกำไรในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ปิยะณัฐ  ถุนพุทธดม, ภัทรภร กินิพันธ์, สัมฤทธิ์ ศิริคะเณรัตน์

บทความวิชาการติดต่อเรา

วารสารมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธนบุรีที่อยู่ : เลขที่ 248 เพชรเกษม 110 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160

วันและเวลาที่เปิดทำการ : วันจันทร์ - วันพฤหัสบดี เวลา 09.00 - 17.00 น.

โทรศัพท์ : 02-8090823 ต่อ 229

โทรสาร : 02-8090832

อีเมล์: journal-tru@thonburi-u.ac.th

ติดต่อสอบถาม