วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยธนบุรี

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยธนบุรี

ปีที่ 11 ฉบับที่ 24

วารสารวิชาการระบบบริหารจัดการองค์ความรู้องค์กร ของการประปาส่วนภูมิภาค
KNOWLDGE MANAGEMENT SYSTEM FOR PROVINCIAL WATERWORKS
AUTHORITY
นิภาพร ทรัพย์ศรีศุภชัย, สิทธิพงษ์  พุทธวงษ์, ศรทัศน์ อินทรบุตร, นิเวศ จิระวิชิตชัย

สภาพการดำเนินงานตามโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นภาษาอังกฤษ (Mini English  Program : MEP) : กรณีศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดสงขลา
AN IMPLEMENTATION OF THE TEACHING ENGLISH PROGRAM (MINI
ENGLISH PROGRAM : MEP) : A CASE STUDY OF PRIMARY EDUCATION
SERVICE AREA OFFICE SONGKHLA PROVINCE
ฐิติกา  เสนาจิตต์, จุฑามณี  ตระกูลมุทุตา

สภาพและความต้องการระบบสารสนเทศสำหรับการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา
ระดับปริญญาตรี ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย
CURRENT SITUATION AND DEMANDS OF INFORMATION SYSTEM 
FOR GIVING ADVICE TO UNDERGRADUATE STUDENTS OF PRIVATE
UNIVERSITIES OF THAILAND
สุดาสวรรค์  งามมงคลวงศ์, ทรงพล นคเรศเรืองศักดิ์

บทความวิชาการ

ติดต่อเรา

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี

ที่อยู่ : เลขที่ 248 เพชรเกษม 110 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160

วันและเวลาที่เปิดทำการ : วันจันทร์ - วันพฤหัสบดี เวลา 09.00 - 17.00 น.

โทรศัพท์ : 02-8090823-5 ต่อ 229

โทรสาร : 02-8090832

อีเมล์: journal-tru@thonburi-u.ac.th

ติดต่อสอบถาม