Journal of Humanities and Social Sciences Thonburi University

Journal of Humanities and Social Sciences Thonburi University

Vol. 13 No. 2 May - August 2019

Journal of Humanities and Social Sciences Thonburi Universityบทความวิจัย
นภวรรณ แย้มชุติ, กมลภพ แก้วศรี

การพัฒนาเกณฑ์การประเมินทักษะชีวิตสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ภัทราวดี มากมี

การพัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาการอ่านและเขียนของนักเรียน
นิโลบล ทองวิเศษ, วาโร เพ็งสวัสดิ์, อภิสิทธิ์ สมศรีสุข

การรับรู้ภาพลักษณ์และอัตลักษณ์อาหารไทยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคของวัยรุ่น
กนกพร กระจ่างแสง, กมลพิพัฒน์ ชนะสิทธิ์, ประสพชัย พสุนนท์

กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อเสริมสร้างความตระหนักในด้านอาชีพ
วสพร นิชรัตน์, พนิต เข็มทอง, ปัทมาวดี เล่ห์มงคล

พรรณวดี เลิศลุมพลีพันธุ์

ธนวรรณ  แฉ่งขำโฉม,  ยุวัฒน์  วุฒิเมธี

นีรนาท เสนาจันทร์, ภัทรภร กินิพันธ์, นงนุช ไชยผาสุข, สัมฤทธิ์ ศิริคะเณรัตน์,
ดากาญ์นดา อรัญมาลา, มาลีรัตน์ สาผิว

เกศินี ไกรครุฑรี, วรัทยา ธรรมกิตติภพ, พนิต เข็มทอง

เวโรจน์  รัตนกิตติโรจน์,   สมาน ฟูแสง

ชัยวิชญ์ ม่วงหมี, นฤมล สุ่นสวัสดิ์, ปรียานุช กิจรุ่งโรจน์เจริญ,
รัชนก ปัญญาสุพัฒน์, รัตนา บุญอ่วม

นริศ  มหาพรหมวัน, สมาน  ฟูแสง, สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์เรืองวิทย์  นนทภา

สุมาลี รามนัฏ

บทความวิชาการ
Benjarut Chaimankong, Mayookapan Chaimankong

เรียนรู้เพื่อรับมือกับการบริหารความเสี่ยงของธุรกิจในบริบทใหม่ยุคอุตสาหกรรม 4.0
ธีระศักดิ์ เปี่ยมสุภัคพงศ์ , ธีระรัตน์ เปี่ยมสุภัคพงศ์, พรพรรณ สุวรรณประทีป,
สุกานดา โรจนประภายนต์, วัฒนา เสรีคุณากุล

วิธีการวิจัยเชิงผสมผสานสำหรับความสามารถทางการแข่งขันของผู้ประกอบการโลจิสติกส์
ดวงใจ จันทร์ดาแสง, ประสพชัย พสุนนท์
ติดต่อเรา

วารสารมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธนบุรีที่อยู่ : เลขที่ 248 เพชรเกษม 110 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160

วันและเวลาที่เปิดทำการ : วันจันทร์ - วันพฤหัสบดี เวลา 09.00 - 17.00 น.

โทรศัพท์ : 02-8090823 ต่อ 229

โทรสาร : 02-8090832

อีเมล์: journal-tru@thonburi-u.ac.th

ติดต่อสอบถาม