Journal of Humanities and Social Sciences Thonburi University

Journal of Humanities and Social Sciences Thonburi University

ปีที่ 12 ฉบับที่ 27

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยธนบุรี

ธนภัทร มีนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทรา โตบัว, 
รองศาสตราจารย์ ดร.วรัทยา ธรรมกิตติภพ


กมลพิพัฒน์ ชนะสิทธิ์, รองศาสตราจารย์ ดร.ประสพชัย พสุนนท์,
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระวัฒน์ จันทึก

การสังเคราะห์งานวิจัยเชิงประเมินของวิทยานิพนธ์สาขาวิชา
ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและประเมินทางการศึกษา
AN EVALUATION RESEARCH SYNTHESIS OF
THESIS RELATE TO RESEARCH AND EVALUATION
IN EDUCATION PROGRAM
ณัฐพิพัฒน์ ดอกเทียน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทรา โตบัว 

การสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
วิชาการประยุกต์ใช้ไมโครโปรเซสเซอร์
A SURVEY OF SATISFACTION TOWARDS STUDENTS
ON LEARNING FACILITIES IN THE MICROPROCESSOR
APPLICATION COURSE
ศุภกฤต พริ้วไธสง

ความพึงพอใจของลูกค้าต่อบริการของบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัด
สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น
THE CUSTOMER’S SATISFACTION TOWARDS 
KHON KAEN UNIVERSITY POST OFFICE
รองศาสตราจารย์ ดร.นิติพล ภูตะโชติ

ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้ความรุนแรง
ต่อผู้อื่นของวัยรุ่นตอนกลาง
CAUSAL FACTORS AFFECTING THE BEHAVIOR
OF VIOLENCE AGAINST OTHERS OF 
MIDDLE ADOLESCENTS.
กนกพร กระจ่างแสง, กมลพิพัฒน์ ชนะสิทธิ์, 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระวัฒน์ จันทึก

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ
กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
FACTORS INFLUENCING HUMAN RESOURCES
DEVELOPMENT OF THE DEPARTMENT OF
AGRICULTURAL EXTENSION, MINISTRY OF
AGRICULTURE AND COOPERATIVES.
สุกัญยา แก้วขาว, รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพงศ์ มีสมนัย,
จำเนียร ราชแพทยาคม

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อปริมาณเงินฝากในระบบ
ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย
FACTORS AFFECTING THE DEPOSIT VOLUMES
 IN THE COMMERCIAL BANKING SYSTEM
IN THAILAND
สายสมร วงศ์สวัสดิ์

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกซื้ออาหารทะเล
ของผู้บริโภคในตลาดมหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร
THE MARKETING MIX FACTORS IN BUYING 
SEAFOOD OF CONSUMERS AT MAHACHAI
MARKET SAMUT SAKHON PROVINCE
ชวลิต โรจนประภายนต์, ธีระศักดิ์ เปี่ยมสุภัคพงศ์

ผลกระทบของการสร้างพันธมิตรในการจัดซื้อต่อความได้เปรียบ
ทางการแข่งขันในการจัดซื้อของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมในกรุงเทพมหานคร
EFFECTS OF STRATEGIC ALLIANCE IN
ON COMPETITIVE ADVANTAGE IN PURCHASING OF 
SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES IN BANGKOK
คณบดี แย้มชุติ, ฉัตรธาร ลิ้มอุปถัมภ์, ฮิมานชู เค. ชี

สมรรถนะและแนวทางการพัฒนาสมรรถนะนักวิจัย
และพัฒนาผลิตภัณฑ์หมึกพิมพ์บรรจุภัณฑ์
COMPETENCIES AND GUIDELINES FOR DEVELOPING
THE INK PRODUCT ON PACKAGING RESEARCHER
AND DEVELOPER’S COMPETENCIES
ชุติมา วัฒนชัยสิทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทรา โตบัว,
วารุณี ลัภนโชคดี

บทความวิชาการ

ติดต่อเรา

วารสารมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธนบุรีที่อยู่ : เลขที่ 248 เพชรเกษม 110 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160

วันและเวลาที่เปิดทำการ : วันจันทร์ - วันพฤหัสบดี เวลา 09.00 - 17.00 น.

โทรศัพท์ : 02-8090823 ต่อ 229

โทรสาร : 02-8090832

อีเมล์: journal-tru@thonburi-u.ac.th

ติดต่อสอบถาม