Journal of Humanities and Social Sciences Thonburi University

Journal of Humanities and Social Sciences Thonburi University

ปีที่ 9 ฉบับที่19

วารสารวิชาการ
บทความวิจัย
A NURSIM GAME FOR DEVELOING AN INTERNATIONAL NURSING CURRICULUM
Associate Professor Dr.Songsri Soranastaporn, Urairat Yamchutiการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยการบริการสังคมสำหรับนิสิตครูวิทยาศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาท เนืองเฉลิม

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ที่ส่งเสริมจิต 5 ลักษณะเพื่ออนาคต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
THE DEVELOPMENT OF A SCIENCE INSTRUCTION MODEL ENHANCING FIVE MINDS FOR THE FUTURE FOR MATHYOM SUKSA 1
วริศนันท์ เดชปานประสงค์, รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์, รองศาสตราจารย์ ดร.นวลจิตต์ เชาวกีรติพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไสว ฟักขาวบทความวิชาการ

มารู้จักวิชาชีพการตรวจสอบภายใน
TOO ACKNOWLEDGE INTERNAL AUDITING PROFESSION
รองศาสตราจารย์ สุนา สุทธิเกียรติบทความปริทัศน์

ติดต่อเรา

วารสารมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธนบุรีที่อยู่ : เลขที่ 248 เพชรเกษม 110 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160

วันและเวลาที่เปิดทำการ : วันจันทร์ - วันพฤหัสบดี เวลา 09.00 - 17.00 น.

โทรศัพท์ : 02-8090823 ต่อ 229

โทรสาร : 02-8090832

อีเมล์: journal-tru@thonburi-u.ac.th

ติดต่อสอบถาม