วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยธนบุรี

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยธนบุรี

ปีที่ 4 ฉบับที่ 7

วารสารวิชาการ

บทความวิจัย
การศึกษาทักษะทางคณิตศาสตร์ในวิชาแคลคูลัส เรื่องลำดับและอนุกรมของนักศึกษาปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธนบุรี

ไพรัช วงศ์ศรีตระกูล


บทความวิชาการ
XML MINING TRACK: XML CLUSTERING USING WEKA
Jaturawit Sooksompong Surachate Disapirom

แนวคิดการนำไปสู่ความสำเร็จของการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 
Electronic Marketing: Key success factor
ธีระศักดิ์ เปี่ยมสุภัคพงศ์ , ธีระรัตน์ เปี่ยมสุภัคพงศ์

ติดต่อเรา

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี

ที่อยู่ : เลขที่ 248 เพชรเกษม 110 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160

วันและเวลาที่เปิดทำการ : วันจันทร์ - วันพฤหัสบดี เวลา 09.00 - 17.00 น.

โทรศัพท์ : 02-8090823-5 ต่อ 229

โทรสาร : 02-8090832

อีเมล์: journal-tru@thonburi-u.ac.th

ติดต่อสอบถาม