Journal of Humanities and Social Sciences Thonburi University

Journal of Humanities and Social Sciences Thonburi University

ปีที่ 4 ฉบับที่ 8

วารสารวิชาการ
บทความวิจัย
วิเคราะห์ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อการประสบผลสำเร็จของผู้จำหน่ายอิสระในธุรกิจขายตรงของบริษัทคังเซน - เคนโก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 
ANALYSIS OF CAUSAL FACTORS AFFECTING THE SUCCESS OF INDEPENDENT VENDORS IN THE DIRECT SALES KANGZEN - KENKO INTERNATIONAL LIMITED.
โอภาส กิจกำแหง

ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานสอนของครูโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 3
อุทัย ยอดคงดี


บทความวิชาการ
ติดต่อเรา

วารสารมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธนบุรีที่อยู่ : เลขที่ 248 เพชรเกษม 110 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160

วันและเวลาที่เปิดทำการ : วันจันทร์ - วันพฤหัสบดี เวลา 09.00 - 17.00 น.

โทรศัพท์ : 02-8090823 ต่อ 229

โทรสาร : 02-8090832

อีเมล์: journal-tru@thonburi-u.ac.th

ติดต่อสอบถาม